13: Co zrobić, gdy była małżonka (małżonek) utrudnia Ci kontakt z dzieckiem?

13: Co zrobić, gdy była małżonka (małżonek) utrudnia Ci kontakt z dzieckiem?

W naszym społeczeństwie niestety stosunkowo często spotykamy się z tym, że po rozpadzie związku była małżonka czy też były małżonek (albo była partnerka czy partner) utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Nierzadko też ten z rodziców, z którym dziecko mieszka, prowadzi swoistą „grę dzieckiem” wobec drugiego rodzica, starając się w ten sposób coś innego „ugrać”. Co więcej, czasami zdarza się nawet i to, że ten z rodziców, z którym dziecko mieszka, traktuje to dziecko jak „swoją własność”. I tak przykładowo uważa, że to on ma prawo samodzielnie zdecydować, czy w ogóle „łaskawie” zezwoli drugiemu rodzicowi na kontakt z dzieckiem, a jeżeli już tak – to kiedy i na jak długo.

Należy stanowczo podkreślić, że takie zachowanie jednego z rodziców jest działaniem na szkodę dziecka i z reguły świadczy o niezrozumieniu istoty sprawy. Dziecko nie jest bowiem niczyją „własnością”, gdyż jest odrębnym człowiekiem – tylko „tymczasowo” pozostającym pod pieczą rodzicielską. Każde dziecko ma prawo do kontaktów zarówno z ojcem, jak też i z matką – chyba że zachodzi całkowicie wyjątkowa sytuacja, gdy np. któryś z rodziców został pozbawiony (albo też ograniczony) w prawach rodzicielskich (ale to już zupełnie inny temat).

Dlatego też, gdyby któryś z rodziców uniemożliwiał lub utrudniał drugiemu kontakt z własnym dzieckiem, należy wnieść do Sądu Rodzinnego wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sądem Rodzinnym będzie w tym wypadku Sąd Rejonowy właściwy ze względu na aktualne miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 złotych (płatnej na rachunek bankowy tego Sądu Rodzinnego albo też w tzw. znakach sądowych, naklejanych na wniosek, a sprzedawanych w kasie sądu).

Jak sporządzić taki wniosek? Otóż wniosek trzeba opatrzyć datą i miejscem sporządzenia, skierować (zaadresować) do właściwego Sądu Rejonowego i zatytułować jako „Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem”. Następnie należy oznaczyć wszystkie strony takiego postępowania (z imienia i nazwiska) oraz wskazać ich dokładne adresy oraz numery PESEL. Stronami takiego postępowania będą: Wnioskodawca (czyli rodzic żądający ustalenia kontaktów z dzieckiem) oraz Uczestnicy postępowania, tj. rodzic utrudniający kontakt z dzieckiem oraz samo dziecko.

Najistotniejszym (i jednocześnie najtrudniejszym) elementem wniosku jest sformułowanie samego żądania. Aby to zrobić prawidłowo proponuję wskazać bardzo dokładnie, w jakich konkretnie terminach (dzień, godzina) domagamy się tych kontaktów. Możliwości są tu bowiem bardzo różne, w zależności dyspozycji i czasu tego rodzica. Przykładowo można domagać się kontaktów np. w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca – powiedzmy od godziny 09.00 w sobotę do godz. 17.00 w niedzielę. Warto też zaproponować sposób kontaktów w okresie ferii letnich czy też zimowych, np. w każdy pierwszy tydzień ferii zimowych i pierwsze dwa tygodnie lipca. Bardzo ważne jest też wyraźne zaznaczenie, że małoletnie dziecko stron będzie przebywać z drugim rodzicem z prawem zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania i bez obecności pierwszego rodzica, bo w razie jego braku – kontakty będą miały miejsce np. w domu tego pierwszego rodzica i w jego obecności. Oczywiście Sąd nie jest związany zakresem kontaktów zaproponowanych we wniosku.

W uzasadnieniu należy także opisać pochodzenie dziecka oraz aktualną sytuację faktyczną obydwojga rodziców, a także udowodnić, że jest się rodzicem tego dziecka (np. załączając akt urodzenia). Nie zapomnijmy też podpisać wniosku i złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach wraz z wszystkimi załącznikami.

Na zakończenie pragnę jednak stanowczo podkreślić, że sąd jest w tym wypadku ostatecznością, zaś rodzice powinni przede wszystkim dążyć do porozumienia się, gdyż tak naprawdę to nie ich ambicje, ale właśnie dobro dziecka jest najważniejsze i nim powinni się kierować.

Jeżeli ten krótki odcinek bloga uznajesz za wartościowy lub przydatny to skomentuj go albo w jakiś sposób udostępnij, gdyż z pewnością może on pomóc wielu osobom będącym w takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Close Menu