Przejdź do treści

46. Co tak naprawdę da Ci „Tarcza antykryzysowa”? 25 punktów dotyczących przedsiębiorców, o których musisz wiedzieć

Obecna sytuacja stała się niezwykle poważna. Na skutek światowego kryzysu gospodarczego oraz pandemii koronawirusa możliwość przetrwania większości firm w Polsce stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Osobiście uważam, że jeśli masz na kogoś liczyć to przede wszystkim licz na siebie, o czym pisałem proponując różne rozwiązania – czytaj tutaj. Niemniej jednak polski rząd proponuje przedsiębiorcom tzw. Tarczę antykryzysową, czyli specjalne ustawy mające chronić polskie firmy (lub przynajmniej pozwolić im przetrwać ten ciężki okres).

W tę sobotę została właśnie uchwalona przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa, czyli ustawa z dnia 28 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tej nocy Senat wprowadził do niej poprawki, które dziś w większości zostały odrzucone przez Sejm. Czekamy więc teraz na podpis prezydenta nad tym projektem, który może się jeszcze zmienić, o czym będę starał się informować na bieżąco czytelników tego bloga.

Ustawa ta liczy ponad 200 stron tekstu, jest niespójna, nieprzemyślana i bardzo źle skonstruowana pod względem prawnym. Zawiera także wiele „pułapek” na przedsiębiorców (np. obowiązek złożenia oświadczenia o zatrudnianiu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, gdy tymczasem przedsiębiorca może nie być w stanie przetrwać, a tym samym utrzymać tego zatrudnienia – co spowoduje obowiązek zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami oraz surowe konsekwencje prawne).

Zawsze jestem ostrożny, jeżeli chodzi o zapowiedzi polityków wobec przedsiębiorców, gdyż często mają one bardziej na celu propagandowe pokazanie w mediach, jak rzekomo starają się oni „walczyć” o nasz interes, gdy tymczasem to oni najczęściej szkodzą przedsiębiorcom coraz bardziej szkodliwymi przepisami prawnymi. Niewykluczone jednak, że w Twoim przypadku program ten może Ci się akurat opłacić, dlatego warto go poznać.

Czy zatem proponowana przez Rząd tzw. „Tarcza antykryzysowa” naprawdę pomoże przedsiębiorcom, czy też jest tylko – jak twierdzi opozycja – „betonowym kołem ratunkowym”? Co tak naprawdę zawiera ta ustawa? Dziś przedstawiam Ci zatem ważne punkty Tarczy antykryzysowej dotyczące przedsiębiorców, które warto poznać. Dodam, że przedstawiam Ci je poniżej zarówno w wersji pisemnej (szerszej), jak też i w formie skróconej video. Oto one:

1) Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z ZUS-u na 3 miesiące

Jest to kluczowy i najbardziej rozpowszechniony w mediach punkt Tarczy antykryzysowej, która zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z obowiązku płacenia składek na ZUS przez okres 3 miesięcy.

2) Możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

Ten punkt Tarczy antykryzysowej został uchwalony po to, aby przeciwdziałać masowym zwolnieniom pracowników. Czy spełni on swoją rolę to jednak osobiście wątpię, choć w pewnych sytuacjach część firm na pewno z niego skorzysta.

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa Starosta będzie bowiem mógł – na podstawie zawartej umowy – przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się tu zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dofinansowanie to w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie to może być przyznane od dnia złożenia wniosku: mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom, ale na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Będzie ono wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca będzie jednak obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, zaś w przeciwnym razie będzie musiał te pieniądze zwrócić.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca będzie mógł złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP.

3) Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca będzie mógł złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy, po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora PUP.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł, zaś oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega jednak umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

4) Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców

Przedsiębiorcy albo też osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług przysługiwać będzie świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługiwać będzie jedynie wtedy, gdy w następstwie wystąpienia koronawirusa doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez te osoby.

Co do zasady świadczenie postojowe przysługiwać będzie w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r, jednak istnieje szereg wyjątków, gdy będzie ono przysługiwać w mniejszej wysokości. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek składany do ZUS.

Aby uzyskać świadczenie postojowe przedsiębiorca musi jednak spełnić następujące warunki:

a) nie zawiesić prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej;

b) zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz aby przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Z kolei osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

a) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;

b) wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

5) Wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia koronawirusa.

Przedsiębiorcy przysługiwać będą środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Świadczenia te będą wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłacać będzie mógł wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie będzie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenia powyższe oraz środki przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

6) Możliwość odgórnego ustalenia cen maksymalnych lub maksymalnych marży przez władzę

Jest to bardzo niebezpieczny punkt, grożący odgórną ingerencją władzy w wolnorynkowe ceny. Ministrowie będą bowiem mogli ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Chodzi tu np. o ceny żywności, leków i artykułów pierwszej potrzeby.

Wydając rozporządzenie, Minister będzie mógł ustalić maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia.

Oznacza to jednocześnie zakaz stosowania w obrocie cen lub marż wyższych, niż maksymalne ceny lub marże ustalone przez Ministrów. Złamanie tego zakazu grozić będzie karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do 5 000 000 zł.

7) Obniżenie czynszu najmu w galeriach handlowych o 90%

Wszystkie galerie handlowe są obecnie zamknięte, a zatem najemcy w ogóle nie uzyskują żadnego przychodu. Ze względu zatem na to, że działalność najemców powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (tj. np. w galeriach handlowych i domach towarowych) w okresie obowiązywania obecnego stanu została zakazana na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie może prowadzić, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy najmu.

Ponadto, w okresie obowiązywania tego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii najemca nie poniesie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w szczególności nie jest zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy wydanych na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadził w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem.

Jeżeli jednak wymagają tego względy słuszności, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, inaczej oznaczyć wysokość czynszu, ale wymaga to.

8) Rekompensata dla pracodawcy za pracowników niepełnosprawnych

Punkt ten dotyczy firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, będące tzw. zakładem aktywności zawodowej. Pracodawca taki będzie mógł ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności. W tym celu składa wniosek o rekompensatę do swojego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

9) Obowiązek zwolnienia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy

W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania szkół – jak ma to miejsce obecnie – pracodawca będzie miał ma obowiązek zwolnić młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Jednocześnie jeżeli Pracodawca, który otrzymał refundację, wypłacił młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy to zachowuje on prawo do refundacji.

10) Zniesienie zakazu wykonywania niektórych czynności związanych z handlem w niedzielę

Obecnie obowiązuje zakaz pracy w niedzielę w branży handlowej. Jednak w okresie trwania pandemii oraz w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu zostanie zniesiony zakaz wykonywania niektórych czynności związanych z handlem w niedzielę. Chodzi tu o czynności, które polegają na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

11) Przedłużenie terminu na zapłatę opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2020r. – zamiast do marca – będzie można wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

12) Przesunięcie skutku rozwiązania umowy z biurem podróży o 180 dni

Punkt ten dotyczy tego, że rozwiązanie przez klienta albo też przez biuro podróży umowy dotyczącej udziału w imprezie turystycznej z powodu epidemii koronawirusa, będzie skuteczne z mocy prawa dopiero po upływie 180 dni od dnia rozwiązania umowy. Oznacza to, że dopiero po tym terminie biuro podróży będzie musiało oddać klientowi pieniądze.

Jednak odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie będzie skuteczne, jeżeli podróżny wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych. Voucher ten będzie ważny przez 1 rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, zaś wartość tego vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Ponadto, pieniądze wpłacone na imprezę turystyczną podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

13) Wstrzymanie pobierania od przedsiębiorców opłat abonamentowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie opłat abonamentowych RTV.

14) Wstrzymanie pobierania od przedsiębiorców opłat na rzecz ZAIKS

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla ZAIKS i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

15) Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Tarcza antykryzysowa daje radom gminy możliwość wprowadzenia – w drodze uchwały – zwolnienia za część roku 2020 z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu koronawirusa. Z tego co słyszałem to część gmin na to się chce zdecydować.

16) Obowiązek wzajemnego informowania się stron przetargu publicznego o wszelkich okolicznościach wynikających z koronawirusa, a mających wpływ na wykonanie umowy

Terminowe i rzetelne wykonanie zamówień publicznych jest istotne dla funkcjonowania państwa. Dlatego też strony umowy wynikającej z przetargu publicznego (zamówienia publicznego) będą mieć obowiązek niezwłocznego informowania się o wszystkich okolicznościach związanych z koronawirusem (dotyczących też podwykonawców), które mają wpływ na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, takich jak np.:

– nieobecność pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia;

– decyzje Sanepidu, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

– polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Premiera związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi;

– wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych.

17) Obowiązek zwrotu cen biletów za imprezy kulturalne, rozrywkowe lub sportowe w terminie 180 dni

Przedsiębiorca prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową lub sportową (np. organizacja wystaw i kongresów lub organizacja wystaw tematycznych lub imprez plenerowych) w przypadku rozwiązania umowy z klientem z powodu epidemii koronawirusa, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta pieniądze, ale w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy.

Jednak rozwiązanie umowy nie będzie skuteczne, jeżeli klient wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy. Voucher ten będzie ważny przez 1 rok od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, zaś wartość tego vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Zasady te stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie.

18) Pozorne przedłużenie terminu na rozliczenie deklaracji PIT do dnia 31 maja 2020r.

Uczulam na to pozorne „dobrodziejstwo” Tarczy antykryzysowej. Co do zasady każdy ma bowiem termin na rozliczenie deklaracji PIT do dnia 30 kwietnia 2020r.

Jednak złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie tego terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia z art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. W takim przypadku organ jedynie nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Rozwiązanie takie pokazuje prawdziwe intencje autorów tego przepisu,

19) Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami koronawirusem, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulegnie przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego stanu.

20) Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów zaciągniętych przez większych przedsiębiorców

W związku ze skutkami koronawirusa Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Nie dotyczy to jednak mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.

Poręczenie lub gwarancja obejmować jednak mogą nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją i będą udzielane na wniosek przedsiębiorcy.

21) Możliwość dokonania zmiany przez Bank określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu dla mniejszych przedsiębiorców

Bank będzie mógł dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zmiana taka może być dokonana na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

22) Odliczenie straty od podatku za rok 2020

Podatnicy, którzy z powodu koronawirusa:

1) ponieśli w 2020 r. stratę z działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020r. łączne przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z działalności gospodarczej.

23) Przedłużenie najmu

W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie Tarczy antykryzysowej ma upłynąć po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., co do zasady umowa najmu ulegnie przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020r., na warunkach dotychczasowych.

Przedłużenie umowy najmu nastąpi na podstawie oświadczenia woli najemcy, które najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy. Prawo to nie będzie jednak przysługiwać osobom, które zalegają z czynszem za minimum jeden miesiąc.

Ponadto, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie będzie można wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

W przypadku jednak, gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło wcześniej, tj. przed dniem wejścia w życie Tarczy antykryzysowej, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulegnie przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

24) Zawieszenie terminów przedawnienia, terminów zawitych terminów sądowych i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie roszczeń i wierzytelności

To bardzo ważna i potrzebna zmiana, dzięki czemu nie przegramy wielu naszych spraw sądowych i administracyjnych, a także unikniemy wielu negatywnych skutków prawnych.

W okresie bowiem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego:

1) przedawnienia, zasiedzenia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,

2) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

3) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,

4) do dokonania przez przedsiębiorców i inne podmioty podlegające wpisowi do rejestru czynności (np. do KRS), które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ponadto, w okresie tym nie będzie biec przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

Dodatkowo, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach podatkowych,

8) kontrolach celno-skarbowych,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

25) Zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa typu stacja paliw płynnych oraz stacja gazu ziemnego.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca będzie mógł, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia:

– zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa;

– polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Chodzi tu konkretnie o pracodawców zatrudniających pracowników w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu albo ich kluczowych podwykonawców lub dostawców oraz zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego.

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga.

Powyższe zdjęcie wykonałem w Termopilach.

Copyright © 2020 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.