Przejdź do treści

6. Co zrobić jak dostaniesz wypowiedzenie umowy o pracę?

To bardzo nieprzyjemna sytuacja, którą nas z reguły negatywnie zaskakuje i często nie wiemy, jak się zachować. Na wstępie muszę wyraźnie zaznaczyć, iż poniżej opisuję przypadek, kiedy wiąże nas z pracodawcą umowa o pracę, zaś pracodawca składa nam pisemne wypowiedzenie tej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Moje uwagi nie dotyczą zatem tzw. „umów śmieciowych”, takich jak np. umowa zlecenie czy też umowa o dzieło.

Czym jest wypowiedzenie?

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę? Jest ono pisemnym oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy (w tym wypadku pracodawcy), z którego wynika brak woli dalszego kontynuowania tej umowy. Jak wiadomo, umowa o pracę jest umową dwustronną, na podstawie której jedna ze stron (pracownik) zobowiązuje się świadczyć określoną pracę na rzecz drugiej strony (pracodawca), w zamian za co pracodawca zobowiązuje się płacić pracownikowi wynagrodzenie pieniężne i spełniać inne świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy. A ponieważ „do tanga trzeba dwojga”, a zatem każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę.

Poniższe uwagi nie dotyczą także sytuacji, kiedy np. strony zawarły umowę na czas określony (np. na 3 miesiące), który minął, zaś pracodawca nie proponuje pracownikowi zawarcia kolejnej umowy na czas określony. Taka umowa nie została bowiem wypowiedziana, lecz uległa po prostu rozwiązaniu z mocy prawa z upływem czasu, na który była zawarta, a zatem żadna ze stron przedwcześnie nie zakończyła jej trwania.

Nadmieniam też, iż oprócz wypowiedzenia umowy o pracę możliwe jest także rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tu wchodzi w grę m.in. tzw. wypowiedzenie dyscyplinarne), kiedy umowa o pracę rozwiązuje się natychmiast, ale na ten temat napiszę w innym odcinku niniejszego bloga.

Sprawdź, czy wypowiedzenie zawiera wymogi formalne

W pierwszej kolejności muszę podkreślić, że trzeba bardzo dokładnie sprawdzić, czy wypowiedzenia spełnia wymogi formalne. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić w formie pisemnej. Ponadto, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Warto zauważyć, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy, ale tylko w wypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, a zatem umowa o pracę na czas określony nie wymaga uzasadnienia takiej przyczyny.

Przyczyna wypowiedzenia umowy

Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę musi być rzeczywista, konkretna i prawdziwa. Podanie przyczyny oznacza wskazanie konkretnego zdarzenia lub zdarzeń, ewentualnie okoliczności, które – zdaniem pracodawcy – uzasadniają wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia (np. podanie w wypowiedzeniu zarzutu „niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny, ale spóźnienie do pracy w dniu 2 i 4 czerwca 2018r. – jak najbardziej). Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację w miejscu i czasie, co może być kontrolowane przez sąd pracy. Niepodanie zaś przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i uprawnia pracownika do dochodzenia roszczeń z kodeksu pracy.

Od chwili doręczenia nam przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę biegnie tzw. okres wypowiedzenia, który jest normalnym okresem pracy. Pracodawca może jednak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, przy czym w okresie tego zwolnienia pracownik nadal zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zdarza się to dość często w sytuacji, gdy np. pracownik dopuścił się jakiegoś negatywnego czynu wobec pracodawcy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Co zrobić jak dostaniesz wypowiedzenie umowy o pracę?

Co zrobić jak dostaniesz wypowiedzenie umowy o pracę? Przede wszystkim odbierz je, ponieważ wiele osób sądzi, że jeżeli nie odbiorą (nie popiszą) tego wypowiedzenia to nie rozpoczną się jego skutki prawne. Takie myślenie jest błędne, albowiem skutki tego wypowiedzenia i tak biegną, natomiast pracownik pozbawia się sam możliwości zapoznania się z nim i obrony, gdyż nie może polemizować z pisemnym uzasadnieniem tego wypowiedzenia, a także nie może nawet sprawdzić, czy takie wypowiedzenia spełnia wymogi formalne takie jak np. pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy czy też o prawidłowym zachowaniu okresu wypowiedzenia.

Odwołanie do Sądu Pracy

Jeśli nie zgadzasz się z przyczyną wypowiedzenia albo nie spełnia ono wymogów formalnych to możesz złożyć odwołanie. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę powinieneś wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu na skutek upływu okresu wypowiedzenia – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Dodam, że odwołanie jest dla pracownika wolne od opłat sądowych. O tym, jak zachować się w Sądzie, napisałem tutaj.

Jeżeli podoba Ci się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga, a także polubienie mnie na Facebook-u.

Niniejsze zdjęcie wykonałem w Ciudad de Mexico.

Copyright © 2019-2021 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.